XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX762 v2.4.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 554 days 13:03:02
w2jsb@arrl.net