XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX762 v2.4.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 886 days 12:30:14
w2jsb@arrl.net